Loading...

 

31 tetori shënon vitin e 18-të të Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbi Gratë, Paqen dhe Sigurinë. Miratimi i kësaj Rezolute theksoi rolin e rëndësishëm të grave në parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve, negociatat e paqes, ndërtimin e paqes, paqeruajtjen, reagimin humanitar dhe në rindërtimin pas konfliktit dhe theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre të barabartë dhe përfshirjen e plotë në të gjitha përpjekjet për ruajtjen dhe promovimin e paqes dhe sigurisë. Rezoluta 1325 nxit rritjen e pjesëmarrjes së grave dhe përfshirjen e perspektivave gjinore në të gjitha përpjekjet e Kombeve të Bashkuara për paqen dhe sigurinë. Ajo gjithashtu shënoi një moment vendimtar në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të grave në përgjithësi, duke përfshirë formalisht rolin dhe përgjegjësitë e grave në axhendën ndërkombëtare të sigurisë, si dhe ndryshimin e konceptit të sigurisë në mbarë botën.

Rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së u kërkon vendeve anëtare të OKB-së të ndërmarrin veprime për:

– rritja e përfaqësimit të grave në të gjitha nivelet vendimmarrëse në institucionet kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare dhe mekanizmat për parandalimin, menaxhimin dhe zgjidhjen e konflikteve,

– inkurajojnë zgjerimin e rolit dhe kontributit të grave në operacionet paqeruajtëse,

– të përfshijë perspektivën gjinore në politikat kombëtare të mbrojtjes dhe sigurisë,

– trajnimi i njësive të sigurisë kombëtare dhe të mbrojtjes për të drejtat dhe nevojat e veçanta të grave,

– të kuptojnë rëndësinë e përfshirjes së grave në hartimin dhe zbatimin e të gjitha politikave të sigurisë dhe mbrojtjes në të gjitha masat paqeruajtëse dhe përfshirjen e të gjitha këtyre çështjeve në programet kombëtare të trajnimit për personelin ushtarak dhe policor,

– të marrin masa të posaçme për të mbrojtur gratë dhe vajzat nga dhuna me bazë gjinore, veçanërisht përdhunimet dhe format e tjera të shfrytëzimit seksual, duke rritur shkallën e ndëshkimit dhe ndjekjen e të gjithë atyre që janë përgjegjës për krime kundër grave,

– konsiderojnë nevojat e veçanta të grave dhe vajzave, si dhe efektet e mundshme në popullatën civile, kur harton politika në fushën e paqes, sigurisë dhe mbrojtjes.

Me qëllim të përshpejtimit të zbatimit të Rezolutës 1325, në 18 vitet e fundit, Këshilli i Sigurimit i OKB-së ka miratuar një sërë Rezolutash të njëpasnjëshme për Gratë, Paqen dhe Sigurinë.

  1. Rezoluta 1820 (2008), “Dhuna seksuale në konfliktet dhe situatat pas konfliktit” duke theksuar parandalimin dhe reagimin ndaj dhunës seksuale në situata të konfliktit të armatosur dhe në fazën pas konfliktit.
  2. Rezoluta 1888 (2009), “Mbrojtja e Grave dhe Fëmijëve nga Dhuna Seksuale në Konfliktet e Armatosura”, e cila përforcon Rezolutën 1820, gjithashtu duke emëruar një Përfaqësues Special të OKB-së dhe një grup ekspertësh për të promovuar ndalimin e përdhunimit gjatë konflikteve të armatosura.
  3. Rezoluta 1889 (2009), “Mbrojtja e grave dhe vajzave nga dhuna seksuale në situatat pas konfliktit”, duke theksuar rëndësinë e një grupi gjithëpërfshirës treguesish të matshëm, burimeve financiare, monitorimit dhe raportimit mbi zbatimin e Rezolutës 1325.
  4. Rezoluta 1960 (2010) mbi Gratë, Paqen dhe Sigurinë, duke siguruar një sistem të përgjegjshëm për ndalimin e dhunës seksuale në konflikt duke përcaktuar një sistem për grumbullimin strategjik, të koordinuar dhe në kohë të të dhënave mbi sulmet seksuale në situata konflikti, si dhe që shtetet anëtare të OKB-së të miratojnë angazhime konkrete në lidhje me këtë qëllim.
  5. Rezoluta 2106 (2013) për Gratë, Paqen dhe Sigurinë përcakton më tej kërkesat për angazhim për të gjitha strukturat e Kombeve të Bashkuara dhe shtetet anëtare.
  6. Rezoluta 2122 (2013) mbi Gratë, Paqen dhe Sigurinë në mënyrë eksplicite kërkon ngritjen e kapaciteteve teknike të grave për misionet paqeruajtëse dhe ekipet e ndërmjetësimit për t’i informuar ata për situata të tilla dhe angazhime shtetërore për përfshirjen e grave drejtpërdrejt në bisedimet e paqes dhe trajtimin e çështjes abuzimit seksual dhe shëndetit riprodhues.
  7. Rezoluta 2242 (2015) për Gratë, Paqen dhe Sigurinë trajton çështjet e sigurisë në një kontekst më të gjerë, duke përfshirë çështjet mjedisore, pandemitë shëndetësore, zhvendosjet masive të njerëzve, ekstremizmin e dhunshëm dhe kujton nevojën për përfshirjen e grave në pozita të larta udhëheqëse, , për të forcuar kapacitetin e tyre për siguri, dhe se ka mbështetje financiare joadekuate për organizatat e grave.
  8. Rezoluta 2331 (2016) për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, duke kujtuar angazhimet e mëparshme në axhendën GPS, thekson trafikimin e qenieve njerëzore dhe si ushqen pasiguri.

Mekanizmat ndërkombëtarë, duke përfshirë OKB, NATO, OSBE dhe BE kanë njohur rolin e rëndësishëm që gratë luajnë në zgjidhjen e konflikteve dhe e kanë pasqyruar atë në një numër dokumentesh zyrtare dhe kanë mbështetur dhe promovuar parimet e Rezolutës 1325 të KS të OKB-së dhe rezolutat përkatëse. Kështu, në vitin 2008, Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi “Qasjen Gjithëpërfshirëse të BE-së ndaj Rezolutës 1325 dhe 1820 mbi Gratë, Paqen dhe Sigurinë” që mbulon të gjithë spektrin e instrumenteve të veprimit të jashtëm të BE gjatë gjithë konfliktit në vazhdim, duke parandaluar konfliktin në menaxhimin e krizave, ndërtimin e paqes, rindërtimin dhe bashkëpunimin zhvillimor, dhe në vitin 2010 miratoi një grup prej 17 treguesve për të matur arritjet e BE-së në Agjenden Gruaja, Paqja Siguria.

Shqipëria, si anëtare e NATO-s dhe OSBE-së, ka marre masa për të përmbushur angazhimet që lidhen me Agjenden Gruaja, Paqja Siguria. Ndërsa Shqipëria e konsideron integrimin në BE si një nga proceset më të rëndësishme, qëndrimet dhe angazhimet e BE-së paraqesin referencë të rëndësishme për vendin. Si pjesë e angazhimeve të tilla, në vitin 2017, Republika e Shqipërisë u bë pjesë e Rrjetit Mesdhetar të Mediatorëve të Grave. Së fundi, vendi uu bashkua vendeve që kanë zhvilluar dhe miratuar një Plan Kombëtar të Veprimit për Zbatimin e Rezolutës.

Me qellim diskutimin mbi zhvillimet ne vend lidhur me miratimin dhe ne vijim zbatimin e Planit te Veprimit per Rezoluten 1325 sot, në kaudër të 18 vjetorit të Rezolutës 1325 të KSKBsë, në Tiranë u mbajt “Arritjet ne kuadër të Agjendës ‘Gruaja, Paqja, Siguria në Shqipëri”.  Konferenca u organizua nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale si dhe UNWomen në Shqipri, në partneritet me Gratë e OKB-së dhe Ambasadën e Mbretërisë e Holandës  si dhe Shoqatën  Gruaja, Pqaja Sigurisa (ish Shoqata e Grave me Probleme Sociale) iniciatore e krijimit të Koalicionit për Rezolutën 1325.

Në konferencë morën pjesë përfaëqsues nga institucionet qeveritare të përfshira në zbatimin, monitorimin dhe raportimin e Planit të Veprimit për zbatimine  Rezolutës-së, përfaqësues diplomatikë të akredituar në Shqipëri, organizatat ndërkombëtare, parlamentarë, anëtarë të Koalicionit për Rezolutën 1325 si dhe akademia, mediat dhe të rinjtë.

Në konferencë u vu në vëmendje rëndësia e kësaj reolute për përfshirjen e të gjithë shoqërisë në proceset vendimmarrëse në vend, si dhe nevoja për prioritizimin e hapave në zbatimin e Planit të Veprimit të miratuar.

Loading...
Loading...
Loading...