Loading...
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Per transferimin ne shoqeri aksionere te Klubit te Futbollit Belsh mbeshtetur ne ligjin nr.139 dt.17/12/2015 per vetqeverisjen vendore, neni 19 i ligjit nr.9376 dt.21/04/2005  per sportin(I ndryshuar), ligji nr.9901 dt.14/04/2008 per tregtaret dhe shoqerite tregtare, vendimit te keshillit te Bashkise nr.22 me akt konfirmimin nga perfektura me dt.11/04/2016

Per sa me lart ne dt. 27/06/2016 do te zhvillohet takimi me personat e interesuar per tu bere aksionere ne shoqerine qe do te krijohet.

Takimi do te zhvillohet ne ore 09:00 ne ambientet e Baskise Belsh.

 

KRYETARI I BASHKISE BELSH

ARIF TAFANI

Loading...
Loading...
Loading...