Loading...

 

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015“ Për vetqeverisjen vendore , të nenit 5 të ligjit nr. 8224, datë 15.5.1997“ Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Bashkiake dhe Komunës“(i ndryshuar), neni 11 të Rregullores së brendshme“Tip“ të policisë dhe komunës , njësia përgjegjëse , Drejtoria e Administratës e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Elbasan , në përfundim të testimit me shkrim për Inspektor dhe Polic në Policinë e Bashkisë Elbasan , në Policinë e Bashkisë Elbasan
njofton se :
Kandidati i kualifikuar për fazën e dytë të konkurimit për Inspektor në Policinë Bashkiake Elbasan është si mëposhtë:

  1. Arzen Osmani Inspektor 39 pikë

Kandidatët e kualifikuar për fazen e dytë të konkurimit për Polic në Policinë e Bashkisë Elbasan janë si mëposhtë:
1. Alida Gjeli Polic 32 pikë
2.Armand Bozhiqi Polic​ 32 pikë
3.Edison Dinja Polic 31 pikë
4. Edison Lisi Polic 32.5 pikë
5.Elson Xharda Polic 31 pikë
6.Endri Hasekiu Polic 34 pikë
7.Erjon Demiri Polic 32 pikë
8.Evaldo Bashvogli Polic 31 pikë
9.Nazmi Hasani Polic 33 pikë
10. Parid Gjoshi Polic 32 pikë
11. Rrap Elezi Polic 34.5 pikë
12. Xhoni Rusi Polic 31 pikë

Afati i ankimimit është 2 ditë nga data e shpalljes e rezultateve të testimit.​

Testimi i aftësive fizike do të kryhet në datën 16.01.2018 ora 09.00 në stadiumin Elbasan Arena” Bashkia Elbasan.

Kandidatët të cilët në përfundim të proçedurës(vlerësim dokumentacioni, testimi me shkrim, Intervista me gojë, testimi i aftësive fizike) sipas shpalljes për konkurim kanë grumbulluar mbi 70 % të pikëve (nga 100 pike ne total) do të kosiderohen fitues.

Loading...
loading...
Loading...