Loading...

Qëndrimi i gjatë përballë kompjuterave, apo përdorimi i shpeshtë i telefonëve celular ka ndikim të madh negativ në shikim. Ushtrimi i syve është një nga gjërat e thjeshta të cilën shumë pak njerëz e bëjnë, por që ndihmon jashtëzakonisht shumë për të pasur një shikim më të mirë.

Disa ushtrime të syve, të cilat nuk do t’ju marrin shumë kohë, e gjithashtu janë shumë të lehta për t#u bërë:

– Kapitni sytë për dy minuta – ky ushtrim ndihmon për rregullimin e qarkullimit të gjakut brenda syve.

– Rrotullojeni kokën në lëvizje rrethore duke mbajtur shikimin vetëm drejt. Fillojani nga ana e djathtë në të majtë lëvizjet e kokës, pastaj lartë-poshtë. Edhe ky ushtrim e rritë qarkullimin e gjakut në sytë tuaj.

– Mbyllni sytë dhe relaksohuni. Errësira besohet se ndihmon në forcimin e qelizave të foto receptorit në sytë tuaj, gjë e cila ndihmon në mirëmbajtjen e shikimit të mirë.

– Mbyllni sytë shumë për tre deri në pesë sekonda, pastaj hapni.Këtë përsëriteni shtatë herë sepse ndihmon në relaksimin e muskujve të syve dhe në rritjen e qarkullimit të gjakut te sytë.

Do these eye exercises to improve your eyesight

Long standing in front of computers, or frequent use of mobile phones has a huge negative impact on vision. Exercising the eyes is one of the simple things that very few people do, but it helps immensely to get a better look.

Some eye exercises that will not take you too long are also easy to do:

– Capture the eyes for two minutes – this exercise helps to regulate the circulation of blood within the eyes.

– Rotate your head in a circular motion while keeping your eyes straight. Start from the right to the left head movements, then up and down. This exercise also increases the blood flow to your eyes.

– Close your eyes and relax. Darkness is believed to help strengthen the photoreceptor cells in your eyes, which helps maintain good eyesight.

– Close your eyes for three to five seconds, then open. Repeat this seven times as it helps to relax the eye muscles and increase blood circulation to the eyes.

Loading...
Loading...
Loading...