Loading...

 

Shoqëria përmbarimore “STRATI BAILIFF’S SERVICE”

Sh.p.k.,njofton shpalljen për shitjen në ankand të pasurisë së paluajtshme:

Njësi” me sipërfaqe 62 m2, me vendndodhje Lagjia “Kongresi i Elbasanit”, Elbasan, regjistruar në pronësi të Kujtim Zhika, me Nr. Pasurie 5/27+4-2, Zona Kadastrale 8521, Volumi 34, Faqe 193, lënë si garanci bankës përmes kontratës së hipotekës Nr. 139 Rep., dhe Nr. 40/2 Kol., datë 19.01.2008. Çmimi fillestar i ankandit është7,293,751.92 Lekë.

Ankandi për pasuritë e mësipërme zhvillohet në datë 22.11.2018.

Ankandi përpasuritë e mësipërme zhvillohet në ora 16.00, në ambjentet e Shoqërisë Përmbarimore “Strati Bailiff’s  Service”, Rruga “Jordan Misja”, Pall. 141/1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë.  Tel: 04 45 00 450, www.stratibailiff.cominfo@stratibailiff.com

Loading...
Loading...
Loading...