Loading...

Qëndrimi i gjatë përballë kompjuterave, apo përdorimi i shpeshtë i telefonëve celular ka ndikim të madh negativ në shikim. Ushtrimi i syve është një nga gjërat e thjeshta të cilën shumë pak njerëz e bëjnë, por që ndihmon jashtëzakonisht shumë për të pasur një shikim më të mirë.

Disa ushtrime të syve, të cilat nuk do t’ju marrin shumë kohë, e gjithashtu janë shumë të lehta për t#u bërë:

– Kapitni sytë për dy minuta – ky ushtrim ndihmon për rregullimin e qarkullimit të gjakut brenda syve.

– Rrotullojeni kokën në lëvizje rrethore duke mbajtur shikimin vetëm drejt. Fillojani nga ana e djathtë në të majtë lëvizjet e kokës, pastaj lartë-poshtë. Edhe ky ushtrim e rritë qarkullimin e gjakut në sytë tuaj.

– Mbyllni sytë dhe relaksohuni. Errësira besohet se ndihmon në forcimin e qelizave të foto receptorit në sytë tuaj, gjë e cila ndihmon në mirëmbajtjen e shikimit të mirë.

– Mbyllni sytë shumë për tre deri në pesë sekonda, pastaj hapni.Këtë përsëriteni shtatë herë sepse ndihmon në relaksimin e muskujve të syve dhe në rritjen e qarkullimit të gjakut te sytë.

Do these eye exercises to improve your eyesight

Long standing in front of computers, or frequent use of mobile phones has a huge negative impact on vision. Exercising the eyes is one of the simple things that very few people do, but it helps immensely to get a better look.

Some eye exercises that will not take you too long are also easy to do:

– Capture the eyes for two minutes – this exercise helps to regulate the circulation of blood within the eyes.

– Rotate your head in a circular motion while keeping your eyes straight. Start from the right to the left head movements, then up and down. This exercise also increases the blood flow to your eyes.

– Close your eyes and relax. Darkness is believed to help strengthen the photoreceptor cells in your eyes, which helps maintain good eyesight.

– Close your eyes for three to five seconds, then open. Repeat this seven times as it helps to relax the eye muscles and increase blood circulation to the eyes.

Loading...