Nxitoni te paraqiteni prane zyrave te Drejtorise se Kadastres Elbasan, per te kryer pagesen e parceles ndertimore qe eshte miratuar me Vendim te Keshillit te Ministrave per te gjithe qytetaret qe gjejne emrin ne listat bashkelidhur, per te kryer me pas aplikimin online ne portalin e-albania per tu pajisur me certifikaten e pronesise se truallit.