1.Gjatë vitit 2018 janë kryer 1360 Shërbime më shumë se një vit më parë (2017).
2. Janë lëshuar 1130 Çertifikata pronësie më shumë se një vit më parë.
3. Janë rritur të ardhurat 46 % më shumë se një vit më parë.
4. U rikonstruktuan totalisht ambjentet dhe zyrat e ZVRPP Librazhd me kushte më të mira pune dhe pritje për qytetarët.
5. Personeli i ZVRPP ka ndryshuar totalisht mënyrën e komunikimit,sjelljes dhe pritjes së qytetarëve.
6. U trajtuan 2 500 aplikime të prapambetura ndërvite, që kishin mbi 2,3 dhe 5 vjet..
7. Të gjitha aplikimet përfundojnë brenda afateve dhe madje edhe më shpejt (brenda ditës për lëshim harte dhe kartele pasurie).
Por që akoma në vazhdim do të përmirësohet më shumë performanca jonë ndaj kërkesave dhe shërbimeve ndaj qytetarëve.